O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Časopis Turista v roce 2020

Novinky v roce 2020
V roce 2020 se časopis Turista představí s dalšími novinkami, které navazují na již dříve zmíněnou změnu koncepce časopisu, odsouhlasenou mezi zhotovitelem a realizátorem časopisu a jeho vydavatelem. Novinky souvisí s dalším rozšířením a s dokončením nové koncepce periodika. Rozšířený časopis Turista bude v roce 2020 vycházet o rozsahu 80 stran vč. obálky. Nové budou i ceny časopisu a zvýhodněné ceny předplatného pro členy KČT. Všechny tyto změny byly vyhlášeny a odsouhlaseny na celostátní konferenci KČT dne 30. března 2019.

 

Cena časopisu pro nečleny KČT
Rozšíření časopisu o další stránky a opětovné navýšení výdajů za poštovné, které znovu zavedl státní podnik Česká pošta, jsou důvodem změny ceny časopisu Turista. Od roku 2020 bude pro nečleny KČT cena jednotlivého čísla časopisu 57 Kč (namísto 55 Kč v roce 2019), celoroční předplatné však bude zachováno – celoroční předplatné pro rok 2020 tak bude činit 550 Kč.

 

Zvýhodněné předplatné pro členy KČT
Zvýhodněné celoroční předplatné (za 10 čísel časopisu) pro členy KČT bude 400 Kč. Podle rozhodnutí vedení KČT zvýhodněné předplatné platí pouze pro ty členy KČT, kteří mají u svého odboru či oblasti řádně uhrazeno rozšířené nebo TOP členství na rok 2020. Zhotovitel nebude přijímat žádosti a registrovat objednávky zvýhodněného předplatného jednotlivých předplatitelů z řad KČT bez potvrzení příslušného odboru KČT, na kterém bude doložena úhrada rozšířeného členství KČT na rok 2020.

 

Hromadná objednávka
Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné prostřednictvím hromadné objednávky je obvykle odbor KČT, výjimečně oblast KČT, případně ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP členstvím. Objednávky je možno zasílat kdykoliv, nejlépe však do 15. ledna 2020. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla, avšak pouze do vyčerpání zásob. Objednávání časopisu je možné pomocí hromadné objednávky, která musí obsahovat název, číslo a sídlo odboru KČT, jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde složenka a faktura) a také jména, příjmení a přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých předplatitelů (na jejich adresy bude časopis zasílán). Hromadné objednávky je nutné zaslat poštou na adresu: Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, případně v elektronické podobě na e-mail: turista@lideahory.cz.

 

Objednávání časopisu on-line systémem
Výhodnější, snadnější a úspornější pro objednávání celoročního předplatného i jednotlivých čísel časopisu pro všechny zájemce je on-line systém, který najdete na webových stránkách www.casopisturista.cz/predplatne. I vedení KČT doporučuje všem odborům a oblastem opustit starý systém hromadných objednávek a k objednávání časopisu využívat on-line systém, neboť evidence předplatitelů a plateb za předplatné je výrazně přehlednější. Systém vyžaduje pouze vyplnění základních údajů o objednateli. Potvrzení objednávky s uvedením výše platby a vystavení faktury pro úhradu časopisu generuje tento systém automaticky. Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Všechny dokumenty systém automaticky zasílá na e-mailovou adresu objednatele. Systém šetří čas a zjednodušuje evidenci, naučit se jej ovládat je velice jednoduché.

 

Poznámka a doplnění zhotovitele
Nový člen KČT, který uhradí rozšířené členství kdykoliv během roku 2020, bude po předání této informace s potvrzením odboru KČT zaregistrován jako předplatitel a dostane všechna dosud vydaná čísla časopisu Turista v roce 2020. Členové KČT s rozšířeným členstvím mohou objednávat i jednotlivá čísla časopisu za zvýhodněnou cenu 40 Kč. Za takové dodatečné nebo jednotlivé zásilky bude v obou případech účtováno poštovné ve výši 20 Kč.

 

Servis a komunikace
Pro jakékoliv dotazy, případné reklamace, problémy či nejasnosti při objednávání je kontaktní osobou Roman Mejšner – tel.: +420 257 315 459 (MAPIS), případně e-mail: turista@lideahory.cz.

 

Ing. Ladislav Jirásko, zhotovitel časopisu Turista